Ouders en Leerlingen

Veel kinderen hebben moeite met plannen, behoefte aan structuur en zelfdiscipline, of willen zelfstandiger leren werken. Sommigen zijn snel afgeleid of missen motivatie, anderen hebben een achterstand of een leerprobleem. In al deze situaties kan huiswerkbegeleiding een uitkomst zijn.

Samen Leren biedt voor iedere leerling passende begeleiding. In kleine groepjes van vijf à zes kinderen krijgen de leerlingen hulp bij het maken van hun planning, leren huiswerk maken of vakinhoudelijke ondersteuning. De huiswerkbegeleider kijkt maakwerk na en overhoort leerwerk. Zo nodig wordt onduidelijke lesstof uitgelegd.
De voortgang van de leerling wordt genoteerd in het leerlingvolgsysteem.

Huiswerkbegeleiding

Veel kinderen hebben moeite met plannen, behoefte aan structuur en zelfdiscipline, of willen zelfstandiger leren werken. Sommigen zijn snel afgeleid of missen motivatie, anderen hebben een achterstand of een leerprobleem. In al deze situaties kan huiswerkbegeleiding een uitkomst zijn.

Samen Leren biedt voor iedere leerling passende begeleiding. In kleine groepjes van vijf à zes kinderen krijgen de leerlingen hulp bij het maken van hun planning, leren huiswerk maken of vakinhoudelijke ondersteuning. De huiswerkbegeleider kijkt maakwerk na en overhoort leerwerk. Zo nodig wordt onduidelijke lesstof uitgelegd. De voortgang van de leerling wordt genoteerd in het leerlingvolgsysteem.

Bijles

Veel leerlingen waarmee het prima gaat op school hebben toch hulp nodig met één of twee lastige vakken. Ze hebben voor een bepaald vak net iets meer uitleg nodig om de leerstof te kunnen begrijpen. Of ze lopen door omstandigheden achter met de stof, hebben een hoofdstuk of onderwerp gemist, of bijvoorbeeld moeilijkheden met het maken van de toetsen. Met bijlessen krijgen leerlingen ook de lastige vakken weer op de rails, worden achterstanden weggewerkt en worden moeilijke vakken weer leuk!

Leerlingen werken minimaal één uur per week onder individuele begeleiding van zijn eigen bijlesdocent aan een specifiek vak. Door de vakinhoudelijke hulp, duidelijke uitleg en het onder begeleiding maken van opdrachten en leerwerk, krijgen leerlingen meer vertrouwen in de lastige vakken en verbeteren de schoolresultaten. Tijdens een bijles worden vragen besproken en wordt de stof van de voorgaande week kort herhaald. Daarna is er tijd voor de uitleg van nieuwe stof en het oefenen hiermee. Ook de planning en een korte evaluatie krijgen aandacht.

Examentraining

Voor leerlingen die in het laatste jaar van de middelbare school zitten, verzorgt onze organisatie (eind)examentraining voor alle vakken.

Eindexamentraining is ideaal voor scholieren die nét dat beetje extra uitleg en oefening nodig hebben om het examen te halen, of voor scholieren die een zo hoog mogelijk punt willen hebben voor een loting.

Leerlingen worden voorbereid op de examens door samen met de docent te analyseren waar de problemen zitten en deze aan te pakken. Dit kan zijn het doornemen van de examenonderwerpen, het oefenen van proefexamens of inzicht krijgen in de vraagstelling tijdens het examen.

Doordat de leerling vertrouwd raakt met de examenstof en de vraagstelling op het examen zal het zelfvertrouwen van de leerling groeien, wat tot betere prestaties tijdens het echte examen zal leiden.

De examentraining wordt altijd verzorgd door een gediplomeerd docent die direct alle vakinhoudelijke vragen kan beantwoorden.

Basisschoolbegeleiding

Basischoolbegeleiding wordt gegeven aan kinderen in de leeftijdscategorie 6 t/m 12 jaar.

Kinderen die moeite hebben met (begrijpend) lezen, rekenen en taal kunnen bij ons terecht. Voor leerlingen van groep 7 en groep 8 bieden wij op maat gemaakte CITO trainingen aan. Dit is een aanvulling op de normale CITO toetsen die ze al krijgen.

Hoe gaan we te werk?

Eerst volgt er een intakegesprek met ouders en docent(en). Hierin worden leerproblemen gesignaleerd en er wordt een plan van aanpak opgesteld. Het plan wordt daarna met de ouders doorbesproken. Na het tweede gesprek gaan we met dit plan aan de slag.

De begeleiding wordt op de woensdagmiddag gegeven door een bevoegd docent die tevens ook werkzaam is op een basisschool. Er kan ook een afspraak worden gemaakt voor een andere dag of ander tijdstip. Dit in overleg met de desbetreffende docent.

Kinderen kunnen zich aanmelden voor begeleiding in groepjes,maar ook voor individuele begeleiding. Als het probleem dusdanig complex is dan raden wij individuele begeleiding aan.

Mocht een kind een vak of een onderdeel niet goed beheersen dan kan hij/zij prima in een groepje functioneren,het groepje bestaat uit maximaal drie kinderen.

Al het extra werk dat de kinderen krijgen wordt op maat gemaakt. Er wordt specifiek naar het probleem gekeken en de docent stelt een eigen lespakket samen. Dit pakket kan thuis ook worden gebruikt om bijvoorbeeld samen met uw kind te oefenen. Vaak is het ook makkelijk als de eigen docent van het kind wat lesmateriaal meegeeft zodra het kind bijles volgt.

We zijn gespecialiseerd in leerproblemen zoals dyslexie, faalangst, ADHD, concentratieproblemen en moeilijk lerende kinderen.

Een intakegesprek is geheel vrijblijvend.

Taal en Spelling

Taal
Voor de Nederlandse taal geldt dat de basis goed moet zijn, zowel mondeling als schriftelijk. Samen Leren werkt met verschillende methoden. Vooral activerende en aantrekkelijke oefeningen met een sterke focus op het dagelijks taalgebruik. Puur praktijkgericht dus!

Ook werkt Samen Leren aan de woordenschat, dit is vaak nog te beperkt bij de meeste leerlingen, waardoor ze niet alleen moeite hebben met taal en spelling, maar vooral ook met begrijpend en studerend lezen.

Spelling
Spelling wordt door leerlingen vaak als lastig gezien. Wanneer zet ik nu een 'd' en wanneer een 't'?

Door te werken met verschillende materialen over onveranderlijke woorden en boekjes voor werkwoorden krijgen de leerlingen de spelling beter onder de knie. De boekjes sluiten prima aan bij de gangbare spellingcategorieën en spellingsstrategieën in de moderne methoden.

Rekenen

Rekenen is een heel groot gebied van allerlei verschillende onderwerpen.

Zo heb je optellen/aftrekken, vermenigvuldigen/delen,redactiesommen, procenten, breuken, meetkunde etc.

Samen Leren werkt hier ook met verschillende methodes. Samen Leren werkt met een variatie aan opgaven, welke getoetst zijn aan de einddoelstellingen rekenonderwijs op de basisschool.

Begrijpend lezen

Door te oefenen met verschillend materiaal leren de leerlingen begrijpend en studerend lezen.

Alle aspecten komen aan de orde:

  • beantwoorden van directe en indirecte vragen uit de tekst
  • gebruik maken van voorstellingsvermogen
  • opzoekvaardigheden
  • oefenen van leesstrategieën

Veel leerlingen vinden begrijpend lezen erg vervelend. Saaie teksten, moeilijke vragen, veel schriftelijk werk. Allemaal niet bevordelijk voor het leesplezier en leesbegrip! Bij Samen Leren is gekozen voor interessante, niet te moeilijke teksten die uitnodigen tot lezen en gevarieerde opdrachten, waarmee de leerlingen succeservaringen kunnen opdoen.

Cito training

Aan het eind van groep 6 en 7 worden entreetoetsen afgenomen en in de loop van groep 8 de (eind-)Citotoets.

De uitslag van al deze toetsen tezamen vormt een onderbouwing voor het schooladvies in groep 8.

Om ondermaats presteren te voorkomen, kunt u uw kind opgeven voor een Cito-training.

In een Citotraining wordt geoefend met recente Citotoetsen en worden de onderdelen die niet sterk blijken te zijn, getraind.